zo 16 juni (09:30)
Ds. A.C. Borsje
zo 16 juni (18:30)
Ds. H. Westerhout Nunspeet

DIACONAAT:

 

DE DIAKENEN:

In onze gemeente zijn 3 diakenen:

R.A. van de Veen        (voorzitter)

A. Ringeling                (secretaris)

L. Hazeleger               (Penningmeester)

 

BANKREKENINGNUMMER:

 

Het bankrekeningnummer van de diaconie is:    NL35 RABO 0366 3183 73

 

 

DIACONALE TAKEN:

De diaconie is er in de eerste plaats om steun te geven aan de nood van de gemeenteleden in de eigen gemeente.

Ten tweede heeft ze deze taak voor de kerk landelijk en wereldwijd.

De diaconie beheert zelf de diaconale gelden en goederen.

Verder is zij actief betrokken bij de Hervormde Diaconale Stichting voor de Gezinsverzorging en Maatschappelijk Werk en bij het Hervormd Zorgcentrum “Nebo” te Barneveld.

Naast bovengenoemde instellingen wordt er ook aan andere stichtingen, bonden e.d. gelden geschonken om het leed voor elkaar te verkleinen.

Bij de kanselafkondigingen wordt verteld waarvoor wordt gecollecteerd.

 

GEZINS- EN BEJAARDENVERZORGING:

Vanwege ziekte of andere moeilijke gezinsomstandigheden kan een aanvraag voor gezinshulp gedaan worden.

Bejaarden die niet meer in staat zijn de noodzakelijke activiteiten in hun huishouding te verrichten kunnen een aanvraag voor bejaardenhulp indienen.

Aanvraag voor hulp kan ingediend worden bij het bureau van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg),

President Kennedylaan 104 6883 AX Velp of Postbus 6880 Velp.  www.ciz.nl

U kunt ook contact opnemen met één van de diakenen.

 

 

 

DIACONALE HULPDIENST:

Deze vorm van hulp wordt georganiseerd door de diaconie van onze gemeente en deze schakelt hiervoor vrijwilligers in.

Vrijwilligers kunnen ingezet worden voor b.v. . boodschappen doen . oppassen in noodgevallen . wandelen met een rolstoelpatiënt . begeleiden of vervoer naar huisarts, ziekenhuis, winkels, e.d. . tijdelijke hulp in afwachting van gezinsverzorgster . vervoer kerkdienst, bijbelkring e.d.

Voor vragen om professionele hulp zal de diaconie u naar de juiste instelling doorverwijzen.

Contactadres: Doutzen Westeneng - Hoekstra  telefoonnr. 06-38331226  b.g.g. 0342-462507

 

PASTORAAL VERTROUWENSPERSOON:

 

1 Korinthiërs 12:26a “En hetzij dat een lid lijdt, zo lijden al de leden mede; “

 

We zijn vaak geneigd wat ons ten diepste bezighoudt en raakt, te verbergen voor anderen. Zeker als het gaat om moeilijkheden.

Zo lijden we vaak alleen. We doen alsof het goed gaat en houden ons flink. Misschien denkt u/jij wel dat flink zijn juist Bijbels is en ook goed.

“Ik hou op met mijn gezeur; zand erover, klaar!” Maar is het wel zo verstandig die dingen zo diep mogelijk weg te stoppen?

Want, hoe dieper je de dingen wegstopt, hoe groter de schade kan worden.

in de Bijbel wordt juist aangegeven dat het uiten van emoties en het klagen over narigheden mag!

Het kan ook zijn dat u/jij wel eens denkt, als men wist wat ik regelmatig denk, dan willen ze niets meer met me te maken hebben.

Maar het tegendeel is waar! Als we moed hebben te uiten wat ons bezighoudt, ontdekken we, dat anderen vaak hetzelfde voelen en denken als wij.

Zo kan ons gevoelsleven en geloofsleven helen door het met anderen te delen.

In de Bijbel wordt aangegeven dat God mannen en vrouwen roept om in noodsituaties hun naasten te helpen.

En daarvoor hebben wij in onze gemeente pastorale vertrouwenspersonen. Iemand, die tijd heeft om te luisteren naar problemen.

Die er is, als het nodig is. Aan welke moeilijkheden denken we dan? Dat kan heel divers zijn.

Toch willen we proberen een paar voorbeelden te noemen: ziekte, rouw, opvoedingsproblemen, huwelijksvragen, minderwaardigheidsproblemen, depressiviteit, werkloosheid, verslaving, incest in het verleden of nu, eenzaamheid, problemen in de persoonlijkheidsvorming, problemen met seksuele geaardheid, of allerlei andere levensvragen.

Een vertrouwenspersoon is geen hulpverlener maar wil wel een tijdje meelopen en heeft wel enige kennis van genoemde problematiek. Het delen van diepste emoties geeft vaak ruimte.

 

Bezoek na rouw in het gezin.

 

De kerkenraad heeft het besluit genomen dat als er rouw in een gezin is, er na een aantal weken een bezoekje plaats vind door een Pastoraal Vertrouwenspersoon.

Ook kan er een afspraak gemaakt worden met de kinderen.

Heeft u/jij behoefte aan een vertrouwenspersoon dan is er een centraal meldadres, Ria Kuijt. (tel. 461623)

Zij regelt dat er een Pastoraal Vertrouwenspersoon bij u langs komt. Ook kunt u altijd contact opnemen met uw predikant of ouderling.

Zij verwijzen u door naar de juiste persoon. De praktijk wijst uit dat velen op deze laagdrempelige manier toch goed geholpen kunnen worden en daardoor niet in de hulpverlening terecht komen.

 

Ik wil jou van harte dienen

en als Christus voor je zijn.

Bid dat ik genade vind, datjij het ook voor mij kunt zijn.

 

Wij zijn onderweg als pelgrim, vinden bij elkaar houvast.

Naast elkaar als broers en zusters dragen wij elkanders last.

 

Ik zal Christus' licht ontsteken als het duister jou omvangt.

Ik zal jou van vrede spreken waar je hart naar heeft verlangd.

 

Ik zal blij zijn als jij blij bent huilen om jouw droefenis.

Al mijn leeftocht met je delen tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen als wij zingend voor Hem staan.

Als wij Christus' weg van liefde en van lijden zijn gegaan.

 

Opwekking 378.

 

 

Centraal meldadres: Ria Kuijt, Damweg 45 te Zwartebroek. Tel. 461623

ma 17 juni (00:00)
Doopzitting
wo 19 juni (19:00) 19:45
Verkoop collecte munten en inleveren verjaardagszakjes
wo 19 juni (19:00)
Moderamen vergadering
wo 19 juni (19:30)
Uitzending kerkdienst
wo 19 juni (20:00)
Vergadering kerkrentmeesters en commissie van beheer